கோவிட்-19 தடுப்பூசி மாதவிடாய்ச் சுழற்சியில் மாற்றமேற்படுத்துமா