தோல் வியாதி ஏற்படாமல் எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம்-மருத்துவர் சுமங்கலி சந்திரபிரசாத்