நாடி பகுதி 2 எலும்பு நோவுகளும் அதற்க்கான தீர்வுகளும். வைத்தியர் சண்முக சுந்தரம்