கொறோனாத் தடைகளும் தடுப்புகளும் தரும் தவிப்புகளும் பதகளிப்புகளும்