மருத்துவ-சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கான அழுத்தங்களும் சஞ்சலங்களும் – கோவிட்-19