கொறோனாவால் தற்போதைய நிலமை, ஒரு விழிப்புணர்வு வெளியீடு