Om oss

Norsk tamilsk helseorganisasjon (NTHO) ble startet i januar 2003. Behovet for humanitært arbeid innen helse er betydelig etter siste 20 års blodige krig. I 2003 gikk derfor tamilske helsearbeidere i Norge sammen om å sette nettopp denne problemstilling på dagsorden. Etter inspirasjon og samarbeid med liknende organisasjoner i andre europeiske land, startet NTHO ulike prosjekter på Sri Lanka.

NTHO jobber nå med å gi opplæring for å heve kompetanse blant helsepersonell i nord-øst Sri Lanka. NTHO bidrar også med økonomisk støtte til konkrete prosjekter som dekker nødvendige behov innenfor helse. Organisasjonene jobber for å introdusere riktig og kostnadseffektiv utstyr til nødvendig helsearbeid. I Norge jobber NTHO også for å heve helsetilstanden blant innvandrere gjennom holdingsskapning og informasjonsarbeid.

Målsetning
NTHO vil forbedre helsetjenester i Nord og Øst Sri Lanka. Organisasjonen vil da forsøke å dekke nødvendige behov innenfor helse og gjennomføre forebyggende arbeid. NTHO mener også at det viktig å engasjere helsearbeidere i Norge så vel som på Sri Lanka for å opprettholde en langsiktig måloppnåelse. Økonomisk støtte og opplæring er et ledd i arbeidet for måloppnåelse. NTHO vil også jobbe for å heve helsetilstanden blant tamiler som bor i Norge. Forebyggende arbeid rettet mot livstilssykdom og tannhelse er også viktige momenter som NTHO vil fokusere på. NTHO vil også fokusere på kunnskapsheving og friere diskusjoner om ulike helserelaterte tema.

VEDTEKTER FOR NORSK-TAMILSK HELSEORGANISASJON (NTHO)
Vedtekter for Norsk-tamilsk helseorganisasjon (NTHO), stiftet 30.01.03.

§ 1 Formål
Norsk-tamilsk helseorganisasjon har følgende hovedformål:

 • Yte akutt medisinsk hjelp og drive helseforebyggende arbeid i Norge og på Sri Lanka
 • Fremme og utvikle høy kompetanse blant helsearbeidere på Sri Lanka
 • Investere i og introdusere tidsriktig medisinsk utstyr på Sri Lanka
 • Fremme helse blant innvandrere i Norge
 • Gi økonomisk støtte til bærekraftige prosjekter innen overnevnte typer virksomhet, samt følge opp disse med rådgivning og kontroll.

§ 2 Organisasjon
Norsk-tamilsk helseorganisasjon er en selvstendig organisasjon som driver sin virksomhet i samarbeid med tamilske helseorganisasjoner i forskjellige land (bl.a. USA, Canada, Australia og Malaysia.) Hovedsamarbeidspartner er Centre for Health Care (CHC) på Sri Lanka.

Norsk-tamilsk helseorganisasjon ledes av et styre bestående av 7 medlemmer. Organisasjonen har lokallag i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

§ 3 Medlemmer
Norsk-tamilsk helseorganisasjon har to medlemskategorier, medlem og støttemedlem.
Medlemmer defineres som personer med helsefaglig bakgrunn som har betalt årskontigent og som kan delta som helsepersonell i NTHOs prosjekter. Et medlem har stemmerett på lokalt plan, i prosjektgrupper og på årsmøtet. Et medlem kan ha lederansvar i organisasjonen.
Støttemedlemmer defineres som personer uten helsefaglig bakgrunn som har betalt årskontigent. Støttemedlemmer kan ikke delta som helsepersonell i NTHOs prosjekter. Et støttemedlem har stemmerett på lokalt plan og i prosjektgrupper, men ikke på årsmøtet. Et støttemedlem kan ikke ha lederansvar i organisasjonen, men kan være et fullverdig medlem i en prosjektgruppe.

§ 4 Medlemskontigent
Medlemskap er først gyldig fra når kontigent er betalt. Medlemskontigent per år er 250 kr. (Student 150 kr.)

§ 5 Årsmøte
Årsmøte avholdes en gang i året. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet ledes av styret.

Årsmøtets oppgaver:

 • Velge styre for kommende periode
 • Utarbeide forslag til årsplan
 • Diskutere foreløpig regnskap og vedta budsjett for kommende periode
 • Fastsette medlemskontigent

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom det foreligger skriftlig krav fra 1/3 av organisasjonens medlemmer.

§ 6 Organisasjonens styre
Norsk-tamilsk helseorganisasjon ledes og forpliktes av styret, som er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av 7 medlemmer, og har følgende oppgaver:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • Forestå organisasjonens administrasjon og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/ansvarspersoner for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

Styret samles minst tre ganger i året. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§ 7 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 mnd. senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal gjenværende midler overføres til Centre for Health Care (CHC).

Kontakt oss
Norsk tamilsk helse organisasjon(NTHO)
Strandvegn 54
2005 Rælingen
Norge