மதுபானம் மற்றும் போதைப் பொருட்களின் பாவனையால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள், அவற்றிற்கான நிவாரண வழிகளும் சிகிச்சை முறைகளும்.